DİSİPLİN KURULU


MUSA ERDEM

METİN KARAGÖZ

RAMAZAN TUNCER


MERKEZ DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından, Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından seçilen 3 asıl üyeden oluşur.

Aynı sayıda yedek üye de seçilir. Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri yapacağı ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler. Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı veya Merkez Yönetim Kurulu yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak üzere göreve çağırır.

Merkez Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun kararı üzerine toplanır.

Kurulun toplanabilmesi için en az 2 kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır.

Merkez Disiplin Kurulu kararlarını oy çokluğuyla verir.

Oylarda eşitlik olması üçüncü üye göreve çağrılır karar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra, kararını gereği yapılmak üzere sendika Genel Başkanlığına sunar.

Disiplin Kurulunun gerekçeli kararlarının birer sureti Genel Yönetim Kurulunca şube başkanlıklarına gönderilir.

Merkez Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve sendika şubesi yöneticileri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama ve geçici olarak işten el çektirme cezalarından birini verir, ve sonucunu Merkez Genel Kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.

Merkez Disiplin Kurulu, sendika şubesi disiplin kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerince itirazın incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu gereğinin yapılması için sendika şubesi başkanlığına gönderir. Merkez Disiplin Kurulu, şube disiplin kurulları tarafından sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler, görüşünü de belirleyerek Merkez Genel Kuruluna sunar.

 

E-Bülten812813 Ziyaretçi