TÜZÜK

*****SENDİKA TÜZÜĞÜNÜ PDF FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN YAZININ ÜZERİNE TIKLAYINIZ.

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER


MADDE 1- SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ:

a) Sendikanın adı, Devrimci Turizm İşçileri Sendikası’dır.

Sendikanın kısaltılmış adı DEV. TURİZM-İŞ ' tir

b) Sendikanın Genel Merkezi ANTALYA 'dadır.

Genel Merkezin başka bir ile nakline karar vermeye Sendika Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

c) Sendikanın adresi:

Üçgen Mahallesi Anafartalar cad. Saraçoğlu İş Merkezi No: 78/93 ANTALYA ’dır dır.

İl içerisinde adres değişikliğine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 2- SENDİKANIN AMACI:

—Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Turizm İşçileri Sendikası, demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak;

— İşçi sınıfının hak ve çıkarlarının toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebileceğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü sömürü ve baskının ortadan kaldırılmasını,

— Evrensel  temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,

— Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçirmeyi, geliştirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,

— Üyeler arasında dayanışma, birlik ve dirliği sağlamayı,

— Uluslararası sendikal dayanışma içinde, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini artırıcı her türlü bilimsel çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,

— Çağdaş ve demokratik yöntemler yoluyla sınıfsal ve toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,

— Sınıfının onursal görevi olarak, faşizme, cuntacılığa, oligarşiye, baskıya, zulme ve işkenceci tüm rejim ve dikta yönetimlerine karşı mücadele etmeyi TEMEL AMAÇ;

— Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil ve düşünce ayrımı yapmaksızın, tüm işçilerin, işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde birlik ve dayanışmasını sağlamayı,

— Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.

MADDE 3- SENDİKANIN ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

A- Sendika amaçlarını gerçekleştirmek üzere;

a) İşçi ve kamu çalışanları sendikaları, meslek odaları, barolar gibi örgütlerle ilişkiye geçerek, sorunların çözümüne yönelik önerilerin geliştirilip, yaygınlaştırılacağı platformların ve işveren sendikaları ile de endüstriyel ilişkilerin ve çalışma yaşamının gereği olan kurulların oluşmasına çalışır.

b) Amaçlarının kamuoyuna yeterince yansıması ve çözüm önerilerinin kamuoyuna mal edilebilmesi için gerekli bilgilendirme ve propaganda çalışmalarını yürütür,

c) İşçilerin sendika amaçlarını benimsemelerini ve bu amaçların gerçekleşmesi için çaba göstermelerini sağlamak üzere eğitim faaliyetleri düzenler,

d) Gerek üyeleri ve yöneticileri, gerekse istihdam ettiği uzmanlar vasıtasıyla dünya, ülke ve çalışma ilişkileri sorunlarının aşılabilmesi için gerçekçi çözüm alternatifleri üretir,

e) Diğer gerekli çalışmaları yapar.

B- Sendika bu faaliyetlerini yürütürken;

a) İşyerlerinden başlayarak her düzeyde sendikal birliğin gerçekleşmesi için çalışır,

b) Sendikal demokrasiyi tam anlamıyla uygular. Bu doğrultuda: en alt kadrolardan, en üst yönetim birimlerine kadar bütün temsilci ve yöneticilerin üyeler arasından ve yine üyeler tarafından seçilmelerini sağlar, her aşamada tabanın söz ve karar sahibi olması ve katılımcılık ilkelerini yaşama geçirir.

Sendikal birimlerde alınacak kararların oluşturulmasında tartışma, eleştiri, özeleştiri ve ikna yöntemlerini uygulayarak demokratik merkeziyetçilik ilkesini yaşama geçirir.

MADDE 4- SENDİKANIN YETKİ VE FAALİYETLERİ:

Sendika yasalar çerçevesinde;

a) İşkolunda çalışan işçileri sendika çatısı altında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak,

b) Üyeleri adına toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak, grev kararı almak, uygulamak ve gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem kurullarına ve yargı organlarına başvurmak,

c) Daha ileri ekonomik ve sosyal haklara ulaşılmasını, ücret ve çalışma koşullarının insan onuruna yaraşır bir düzeye ulaşmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, kadın, genç ve çocuk işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak, çalışma mevzuatının uluslararası sözleşmeler ile İLO normlarına uyumunun sağlanması yönünde çalışmalar yürütmek,

d) Sendikanın amaçları doğrultusunda her türlü eğitim çalışması yapmak, demokrasi ve sınıf bilincini geliştirmek, üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini arttırmak, bu amaçla panel, kurs, seminer ve konferanslar, kültürel ve sanatsal içerikli toplantılar düzenlemek, eğitim araçları sağlamak, yayınlar yapmak, eğitim ve öğretim tesisleri, enstitüler, sağlık, spor ve dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak ve kütüphaneler, lokaller açmak,

e) Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, örf ve adetlerden doğan hususlarda üyelerini temsilen veya yazılı başvuruları üzerine, nakliye, neşir veya adi şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olmak,

f) Uluslararası işçi kuruluşlarına üye olmak, üyelikten ayrılmak, üyesi bulunduğu uluslararası işçi kuruluşlarına delege, temsilci ve gözlemci göndermek,

g) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 27 maddesi gereği işyerinde işçiler tarafından gizli oy açık tasnif yöntemiyle seçilen sendika temsilcilerini atamak ve seçimle gelen seçimle gider ilkesini uygulamak, ancak disiplin kurulu kararı gereğince ağır kusuru bulunan sendika iş yeri temsilcileri yönetim kurulu kararı ile görevden alınabilir.

h) Kanun ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek,

ı) Tüzel kişi olarak genel hükümlere ve yasalara göre sahip olduğu yetkileri kullanmak,

i) Çalıştırmayı doğuran hukuki ilişkilerle, sosyal sigortalar, emeklilik ve benzeri hakların kullanılmasıyla ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına hukuksal yardımda bulunmak,

j) Gerektiğinde taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, satmak ve devretmek,

k) Sendikanın amaç ve ilkeleriyle bu maddede sayılan görev ve yetkileri konularında siyasi partileri yönlendirmek, sendikanın önerilerini benimseyen veya uygulamayı kabul eden ya da diğer partilere göre sendikanın görüşlerine daha yakın veya halkın ve işçilerin çıkarlarını korumada daha yararlı politikaları savunan partiler ile organik bağ kurmamak kaydı ile ilişkileri geliştirmek, bu partilerin ülke yönetimi ve yerel yönetimlerde iktidara gelerek programlarını uygulayabilmeleri için çaba harcamak, gerektiğinde politikaları ve uygulamaları sendika amaç, ilke ve görevleriyle uyuşmayan partilere karşı tavır almak, karşı kampanyalar örgütlemek,

l) Üyelerinin hak ve çıkarlarının etkin olarak korunması ve geliştirilmesini sağlayacak çalışmalara katılmak, yine bu amaçla ulusal ve uluslararası alanda sendikalar ile işbirliği yapmak,

Hak ve yetkilerini kullanmanın yanı sıra mevzuattan doğan hak ve yetkilerini de kullanır.

Sendika, faaliyetlerinden yararlandırmada üyeleri arasında eşitliğe uymak zorundadır.

MADDE 5- SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERECEĞİ İŞKOLU:

Sendika, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen Yasa’ya ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen 18. sıra numaralı KONAKLAMA ve EĞLENCE İŞLERİ işkolunda kuruludur. Bu işkolu ile işin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da asıl işe yardımcı işlerden olup, asıl işin dahil olduğu bu işyerlerinde de Türkiye çapında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK

MADDE 6- SENDİKAYA ÜYE OLMA :

a) 6356 Sayılı Kanun’un 17. maddesinde belirtilen niteliğe haiz ve (KONAKLAMA ve EĞLENCE İŞLERİ) işkolunda çalışan 15 yaşını bitirmiş işçiler sendikaya üye olabilirler.

b) Üye olmak isteyen işçi, elektronik başvuru sistemine e-devlet sistemi üzerinden üyelik başvurusunda bulunması ve Sendika Genel Yönetim Kurulunun e-devlet üzerinden kabul kararı ile üyelik kazanılır. Üyelik için yapılan başvuru, en çok otuz gün içinde Sendika Genel Yönetim Kurulu tarafından reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

c) Üyeliğe kabul edilmeyen işçiye gerekçeleri ile birlikte karar tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin, bu kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yerel iş mahkemesinde dava açmak hakkı vardır.

Mahkemenin bu konudaki kararı kesindir.

d) Sendika tarafından üyeye üyelik kartı verilir.

 

MADDE 7- ÜYELİKTEN AYRILMA:

a) Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle sendikadan çekilebilir. Çekilme, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleşir. E-Devlet sistemi üzerinden yapılan çekilme bildirimi elektronik ortamda eş zamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşır. Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir.

b) Sendikadan çekilen üye, e-devlet sisteminden yapılan çekilme işlemi tarihinden itibaren aidatını bir ay daha ödemek mecburiyetindedir.

MADDE 8- ÜYELİĞİN DEVAMI VE ASKIYA ALINMASI HALLERİ:

a) Sendika Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarında görev almalarından dolayı işyerinden ayrılan sendika üyelerinin bu göreve getirildikleri anda sendikadaki üyelik sıfatları üyelik aidatı ödemek kaydı ile devam eder.

b) Sendikaya üye olmak hakkına sahip olanlardan, bir işletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurullarında işçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların sendika üyeliği devam eder.

c) Askerliği meslek edinmemiş bulunan askeri şahısların bu kanuna göre sahip bulundukları hak ve yükümlülükler silâhaltında bulundukları süre için askıda kalır.

d) Sendika üyesi işçinin geçici olarak işsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak şartıyla başka bir işe geçmesi, sendika üyeliğini etkilemez.

MADDE 9- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

a) 6356 sayılı Kanun’un 19/4 madde hükümleri uyarınca; Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek tutum ve davranışlarda bulunduğu bildirilen üyenin sendika Disiplin Kurulunca durumu incelenir. Kusurlu bulunması durumunda disiplin kurulunca verilen karar yönetim kurulunca uygulanır.

Bu tutum ve davranışları sabit görüldüğünde üyeliği askıya alınır ve ihraç istemiyle ilk genel kurula götürülür.

Üyelikten çıkarılmayı gerektirecek nedenler şunlardır:

— Sendika ana tüzüğüne uymamak,

— Sendika tüzel kişiliği aleyhinde faaliyet göstermek,

— Sendikanın ilkelerine, amaçlarına ve hedeflerine aykırı davranmak.

b) Sendika üyelerinin, sendikadan çıkarılma kararı Merkez Genel Kurulunca verilir. Çıkarılma kararı, e-Devlet sisteminden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararına karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme iki ay içinde kesin olarak karar verir.

Üyelik sıfatı, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: SENDİKANIN YAPISI

MADDE 10- SENDİKANIN ORGANLARI:

A- Zorunlu Organlar:

a) Merkez Genel Kurulu,

b) Genel Yönetim Kurulu,

c) Merkez Denetleme Kurulu,

d) Merkez Disiplin Kurulu,

e) Şube Genel Kurulu,

f) Şube Yönetim Kurulu,

g) Şube Denetleme Kurulu,

h) Şube Disiplin Kurulu,

B- Danışma Organları:

a) Başkanlar Kurulu,

b) Genel Temsilciler Kurulu,

c) Şube Temsilciler Kurulu,

MADDE 11- SENDİKA MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU:

Sendika Merkez Genel Kurulu, sendikanın en üst ve en yetkili karar organıdır. Sendikanın toplam üye sayısı 500 den az ise üyelerin doğrudan katılımı ile genel kurul yapılır.500 den fazla ise Şube genel kurullarından seçilen (200) iki yüz delege ile genel yönetim kurulu, merkez denetleme ve merkez disiplin kurulunun asıl üyelerinden oluşur.

a) Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulunun asıl üyeleri, bu sıfatları devam ettiği sürece kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.

b) Öncelikle her şubeye birer delegelik verilir.

c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında belirlenen delegeler toplamı, delege tam sayısından çıkarılır. Sendikanın toplam üye sayısı geri kalan delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli anahtar üye sayısı bulunur. Her şubenin toplam üye sayısı anahtar üye sayısına bölünerek, o şubenin en son genel kurulunda delege olarak seçilenlerden, yukarıdaki hesaplama ile bulunacak kadarı asıl delege olur.

d) Yukarıdaki (a), (b), (c) fıkralarında belirlenen delegeler toplamı ile delege tam sayısı arasındaki fark kadar delege (c) fıkrası uyarınca yapılan bölme işlemleri sonucu en çok artık üyesi bulunanlardan başlamak üzere, şubelere birer delege daha olmak üzere bölüştürülür. Bu bölüşümden sonra da eksik delege kalırsa, işbu eksik delege sayısı en çok üyeli şubelerden başlayarak her şubeye birer delegelik daha verilmek suretiyle delege tam sayısı tamamlanır.

Ancak, şubeye bağlı üye sayısı, anahtar sayısının altında ise bu şubeler eksik delegeliğin tamamlanma işlemi dışında bırakılır.

e) Her şube genel kurulunda, genel kurula karar alındığı tarihteki şube üye sayısının, anahtar üye sayısına bölünerek bulunacak sayının %50 fazlası kadar sendika merkez genel kurul delegesi, şube genel kuruluna katılma hakkı bulunanlar arasından gizli oyla seçilir.

İşbu delegeler, her şube genel kurulunda yenilenir ve seçilen delegeler bir sonraki şube genel kuruluna kadar geçen süre içerisinde toplanan bütün merkez genel kurullarının delegeleridirler.

Şube genel kurullarındaki delege seçiminde oy alanlar, aldıkları oy sayısına göre sıralanırlar ve asıl ve yedek olarak ayrı gruplar halinde gösterilemezler.

f) Toplu İş Sözleşmesi yürürlükte iken işyeri geçici olarak tatil edildiğinden iş akdinin devam etmesine rağmen aidat ödemeyenler, bir önceki dönem için TİS imzalanan işyerlerinde yetki için başvurulmuş olmasına rağmen henüz Toplu İş Sözleşmesi imzalanamadığından ötürü aidat ödemeyenler, yeni örgütlenilen ya da bir önceki dönem toplu sözleşme imzalanmamış işyerlerinde yetki belgesi gelmiş olmasına rağmen henüz toplu sözleşme imzalanmadığı için aidat ödemeyenler, grev ya da lokavt nedeniyle aidat ödeyemeyenler, Geçici işsizlik nedeniyle aidat ödeyemeyen üyelerde, aidat ödeyen üye gibi delege tespitinde göz önüne alınırlar.

g) Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin tespiti, şube genel kurullarının tamamlanmasından sonra, Genel Yönetim Kurulu ve Şube Başkanlarının ortak toplantısının yapıldığı aydan önceki ayın üye sayısı ve şube genel kurul seçim tutanakları esas alınarak, yukarıdaki hesaplamaya göre belirlenir.

Tespit edilen delegelerden herhangi bir nedenle delegelikten düşmüş olanlarla delegelikten ayrılanların yerine ilgili şube genel kurulu seçim tutanaklarındaki oy sırasına göre en çok oy alandan başlanarak delege olarak çağırılır. Delege sıfatı bir sonraki genel kurulda yeni delege seçimi yapılıncaya kadar devam eder.

h) Seçilen delegeler, daha sonra kapsamında bulunduğu şubeden ayrılıp başka bir şube kapsamı içine girerlerse, yeni şube genel kurulunda delege seçimi yapılıncaya kadar eski şube delegeliğini korurlar. Şubeler arası kapsam değişikliğinin sendika yetkili organlarınca yapılması halinde, işyeri başka şube kapsamına dahil olan delege, eski şubesinin genel kurulunda delege seçimi yapılıncaya kadar, eski şubesinin delegeliğini korurlar.

Herhangi bir sebeple işinden ayrılmış olan delege, sendika üyeliğini yitirmediği ve başka bir iş koluna geçmediği sürece, şube genel kurulunda yeni delege seçimi yapılıncaya kadar delegeliğini korurlar.

MADDE 12- SENDİKA MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

Merkez Genel Kurulu üçüncü yıl içinde sendika genel merkezinin bulunduğu ilde Genel Yönetim Kurulunun saptayacağı yer, gün ve saatte toplanır. Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati en az on beş gün önce Devrimci turizm işçileri sendikası web sayfası ve / veya üyelerin mail adreslerine ilan edilir. Ayrıca mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu, yeminli mali müşavir raporu ile denetleme kurulu raporu ve gelecek döneme ait bütçe teklifi, toplantı tarihinden on beş gün önce katılımcıların mail adreslerine gönderilir ve / veya Devrimci turizm işçileri sendikası web sayfasında yayınlanır.

Genel kurul toplantı nisabı delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. Yine mülki amire bildirilir ve mahallinde yayınlanan iki gazetede ilan edilir. Ancak, ikinci toplantıya katılanların sayısı, delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Genel kurullarda delege olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

Genel kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemdeki konular görüşülür

Gündeme madde eklenmesi genel kurula katılan delegelerin onda birinin yazılı teklifi ile mümkündür.

Genel kurul çalışmalarını, Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biri başlatır ve Divanın seçimini yönetir.

Genel Kurul Divanı açık oyla seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazmandan oluşur. Genel kurulca alınan bütün kararlar, genel kurul defterine yazılarak Divan üyelerince imzalanır.

Merkez Genel Kurul karar nisabı, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak, bu sayı, delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz.

Sendika Ana tüzüğünün değiştirilmesi, konfederasyona üye olma ve çekilme ile sendikanın feshi kararlarının alınabilmesi için delege tamsayısının üçte ikisinin kabul oyu zorunludur. Ancak, kanunla zorunlu kılınan hallerde ve yetkili merciin talebi üzerine yapılacak tüzük değişikliğinde nisap, toplantıya katılan delege sayısının salt çoğunluğudur.

MADDE 13- MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

a) Gizli oyla Genel Yönetim, Merkez Denetleme ve Merkez Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

b) Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 nün kabulü ile tüzük değişikliği yapmak. 

c) Genel Yönetim ve Merkez Denetleme Kurulu ile yeminli mali müşavir raporlarını görüşmek ve ibra etmek,

d) Genel Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek karara bağlamak,

e) Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f) Konfederasyona üye olma veya çekilme kararı almak,

Üye olma ve çekilme ilan edilir ve resmi makamlara bildirilir.

g) Şube açma veya bu konuda Genel Yönetim Kuruluna yetki verme, şubeleri birleştirme veya kapatma kararı vermek.

h) Aynı işkolunda olmak şartıyla bir başka sendika ile birleşme veya katılmaya karar vermek,

ı) Sendikanın uluslararası işçi kuruluşlarına üye olması veya üyelikten çekilmesine karar vermek,

i) Sendikanın feshine karar vermek.

j) Merkez Disiplin Kurulu raporlarını incelemek, ihraç edilecek üyeler hakkında karar vermek.

k) Geçici olarak görev verilen üyelere verilecek ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek,

l) Sendika organlarında görev alan yöneticilere verilecek ücretler ile ödenek, yolluk ve tazminatları tespit etmek,

m) Üst kuruluş genel kuruluna gidecek delegeleri seçmek,

n)Delege seçiminde uyulacak esasları, kanuna aykırı olmamak üzere düzenlemek,

o) Mevzuat veya tüzük gereğince Merkez Genel Kurulu tarafından yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek ve başka bir organa bırakılmamış konuları karara bağlamak.

MADDE 14- OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

Sendika Genel Yönetim Kurulunun veya Merkez Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Merkez Genel Kurulu olağanüstü olarak toplanır.

Bu istemde, toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir.

Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından en geç (1) Bir ay içerisinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.    Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

 

MADDE 15- SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER:

Sendika Yöneticilerinde aşağıda belirtilen nitelikler aranır:

a)6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Yasası’nda yöneticilik için öngörülen koşullara ve niteliklere sahip olmak,

b)Sendika ilke ve amaçları doğrultusunda üretken olmak,          

c)Sendika yönetimlerine aday olabilmek için sendikanın veya sendikanın bağlı olduğu üst kuruluşlardan birinin düzenlediği ve en az üç (3) gün süren sendikacılık konusundaki düzenlenen seminerlerden birine katılmış ve seminer katılım belgesi almış olmak, ayrıca sendika yönetimlerine aday olmak için alt organlarda altı ay (6) süreyle görev yapmış olmak gerekir.

MADDE 16- GENEL YÖNETİM KURULU:

Sendika Genel Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından, üyeler arasından seçilecek bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı(Eş Başkan), bir Genel Sekreter ve altı yönetim kurulu üyesi olmak üzere ( 9 )  dokuz asıl üyeden oluşur.

    Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

    Seçilen Genel Yönetim Kurulu ilk yönetim kurulu toplantısında kendi aralarında görev dağılımı yaparak karar defterinde kayıt altına alır. Sendika yöneticilerinden kimlerin ücretli (profesyonel) çalışacağını Genel Yönetim Kurulu belirler.

 

MADDE 17- GENEL YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI :

Genel Yönetim Kurulu on beş günde bir Genel Başkanın başkanlığında olağan olarak toplanır. Kurul üyelerinden birinin Genel Başkana başvurusu ve Genel Başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapar.

Genel Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Oylamanın gizli veya açık yapılması, Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Genel Yönetim Kurulu yedek üyeleri arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre Genel Yönetim Kurulu üyeliğine çağrı yapılır. Genel Yönetim Kurulu üye tam sayısı tamamlanır.

Genel Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.

MADDE 18- GENEL YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Genel Yönetim Kurulu, Sendikanın Merkez Genel Kurulundan sonra en yetkili karar ve yönetim organıdır.

Sendikayı temsil, görev ve yetkisi Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan tarafından kullanılır.

Genel Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:

1- Üyeleri adına toplu iş sözleşmesi bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çıkarmak,

2- Grev kararı almak, uygulamak ve kaldırmak,

3- Ana tüzük değişiklik önerilerini hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak, Ana tüzüğü yorumlamak ve uygulamak,

4- Kurulların kararlarını yerine getirmek, Merkez Genel Kurulunca verilen görevleri yapmak, yetkileri kullanmak,

5- Merkez Genel Kurulunun gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak,

6- Çalışma ve mali raporları, tahmini bütçeyi hazırlayıp Merkez Genel Kuruluna sunmak,

7- Sendika gelir-gider bütçesini uygulamak, yıllık bütçeler, bütçe fasılları ve bütçe maddeleri arası aktarmalar yapmak, gelir ve giderlere ilişkin işlemleri yürütmek ve karara bağlamak,

8- Yurt içinde ve dışında sendikanın üyesi bulunduğu işçi kuruluşlarının ve diğer resmi ve özel kuruluşların toplantılarına temsilci seçmek, yurt içinde ve dışında düzenlenecek eğitim ve inceleme gezilerine katılacakları tespit etmek,

9- Sendika üyeliğine başvuruları karara bağlamak,

10- Yönetim Kurulu üye sayısının toplantı nisabının altına düşmesi veya diğer herhangi bir sebeple fesih olmuş şube yönetim kurulu yerine yönetim kurulunun seçilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak, seçime kadar gerekli tedbirleri almak,

11- Kanun, toplu iş sözleşmesi ve uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara girecek işçi üyeleri seçmek ve göndermek,

12- İş anlaşmazlıklarında ilgili makam, merci, uzlaştırma, arabulucu ve hakem kurullarına, iş mahkemelerine, yargı mercilerine kanun hükümlerine göre başvurmak, mütalaa bildirmek ve onlardan talepte bulunmak,

13- Üyelerini temsilen çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden, hizmet akitlerinden, örf ve adetten doğan hakları ile sigorta haklarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda işverenle, diğer şahıs ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunmak, anlaşmalar, akitler yapmak, mahkemelerde dava açmak, bu sebeple açtığı davalarda husumete ehil olmak, sulh olmak, ibra etmek, gerekirse davadan ve temyizden vazgeçmek,

14- Ana tüzükte belirlenen sendika amaçlarını gerçekleştirebilmek için gerekli uzmanlık daireleri ve bürolar kurmak, sendika ve şubelerde çalışacakları atamak ve bunların ücretlerini, çalışma şartlarını saptamak,

15- Üyelerin mesleki, kültürel ve sosyal yönden gelişmelerine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak, kurs, konferans, panel, eğitim, seminer gibi etkinlikler düzenlemek, sağlık, spor, eğitim dinlenme, kütüphane, basım ve yayım işleri için gerekli tesisler kurmak,

16- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve nakit mevcudunun %5'inden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,

17- Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10'undan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi vermek,

18- Nakit mevcudunun %20'sinden fazla olmamak kaydıyla sınai ve iktisadi kuruluşlara yatırımlar yapmak,

19- Gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda alınan Merkez Genel Kurul kararı uyarınca gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek,

20- Başkanlar Kurulunun ve Genel Temsilciler Kurulunun gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak,

21- Yasaya ve genel kurul kararlarına, ana tüzük ve yetkili kurul kararlarına aykırı hareket eden şube yöneticilerini Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek, ilgililerin göreve devamlarının sendika ve üyelerin çıkarına aykırı olduğu görüşünde olursa, haklarında kesin karar verilinceye kadar Merkez Disiplin Kurulundan geçici ve önlem olarak işten el çektirilmeleri isteminde bulunmak,

22- Tüzük hükümleri gereğince şube olağanüstü genel kurulunun toplanmasına karar vermek,

23- Şubelere bağlı olarak bölge temsilcilikleri veya irtibat büroları kurmak ve ilgili şube yönetim kurulunun önerisi de dikkate alınarak bu temsilciliklere ve irtibat bürolarına bölge temsilcisi ile yeterli eleman atamak,

24- Şube Disiplin Kurullarınca verilen kararları gerekli gördüğü hallerde Sendika Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek, acil durumlarda bizzat inceleyip gereğini yapmak,

25- Şubelerin, bölge temsilciliklerinin ve irtibat bürolarının idari ve mali denetimini yapmak,

26- Gerekli gördüğü yerlerde şube açmak. Genel kurul kararına dayanarak şube kapatmak.

27- İşyerlerinden seçilen sendika temsilcilerini atamak, gerektiğinde temsilcilik görevini disiplin kurulu kararıyla askıya almak, görevlerine son vermek veya bu konularda Şube Yönetim Kurullarına yetki vermek,

28- Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceği iki kurul üyesi ve konusuna göre ilgili bir sendika personeli tarafından hazırlanan tespit ve öneri tutanağını inceleyerek demirbaşların terkinine (satış-imha vs.) veya şubelere devrine karar vermek,

29- Merkez Denetleme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

30- Merkez Genel Kurulunun yetki alanına giren hususlar dışındaki görevleri yerine getirmek ve yasa ve mevzuattan doğan tüm yetkileri kullanmak,

MADDE 19- GENEL YÖNETİM KURULU, GÖREV BÖLÜMÜ YETKİLER VE SORUMLULUKLARI

1- GENEL BAŞKAN:

a) Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Genel Yönetim Kurulu adına Genel Başkan temsil eder.

Sendika adına sözlü ve Genel Yönetim Kurulunun bilgisi dâhilinde yazılı açıklamalarda bulunur.

Genel Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu, Genel Temsilciler Kurulu ve sendika bünyesinde genel hükümler içerisinde kurulacak tüm komisyonlara başkanlık eder, gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını Genel Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine devreder.

b) Diğer Genel Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmekte olan işleri yakından izler, gerektiğinde bunları inceler, bilgi alır, gerekli uyarıda bulunur, görev verir.

c) Merkez Denetleme Kurulu raporunu ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısı gündemine aldırır.

d) Sendika Genel Başkanı, acil ve gerekli hallerde önceden alınmış bir yönetim kurulu kararı olmaksızın yasal asgari ücretin bir aylık brüt tutarının 2 (iki) katına kadar harcama yapmaya yetkilidir. Harcama ve belgeler ilk yönetim kuruluna getirilir ve karara bağlanır.

e) Sendika yayın organının sahibidir.

Genel Başkan çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

2-GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ( EŞ BAŞKAN)

a) Genel başkanın olmadığı durumlarda genel başkanı temsil eder ve yazışmaları imzalar.

b) Genel başkan erkekse eş başkan kadın, genel başkan kadın ise eş başkan erkek olmak zorundadır.

c) Sendikanın ulusal ve yerel basınla ilişkilerini kurar, geliştirir, kamuoyunu oluşturan çevreler nezdinde girişim ve etkinlikler planlar, Genel Yönetim Kurulunun onayı ile sendikanın tanıtımını yapar.

Genel Başkan Yardımcısı çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

3- GENEL SEKRETER:

A- KOORDİNASYON İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

a) Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

b) Genel Yönetim Kuruluna ilişkin her türlü yazışmanın yapılması, gerekli dosyaların tutulması, kararların karar defterine yazılması ve dağıtımının yapılmasını sağlar.

c) Sendikanın tüm organlarının, teknik daire ve bürolarının yönetmeliklerinin hazırlanmasını sağlayarak Genel Yönetim Kuruluna sunar, kurulca kabul edilen yönetmeliklerin uygulanmasını sağlar ve denetler.

d) Sendika Merkez Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu ve Genel Temsilciler Kurulu ile Genel Merkez düzeyindeki diğer kurul toplantılarının gündemini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar, görüşülmesini sağlar.

e) Merkez Genel Kurulu, Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim Kurulu ve Genel Temsilciler Kurulu ile Genel Merkez düzeyindeki diğer kurul kararlarının yerine getirilmesini sağlar.

f) Sendikanın ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütür.

g) Sendika personelinin düzenli çalışmasını sağlar, özlük işlerini düzenler, sendika yöneticileri ve personeli için yıllık izin çizelgeleri hazırlar ve yönetim kuruluna sunar.

h) Daireler arası koordinasyonu sağlar.

ı) Sendika Genel Yönetim Kurulu üyelerinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 29/4. Maddesi uyarınca düzenleyecekleri mal bildirimine ait belgeleri Genel Yönetim Kurulu karar defterinin özel bir sayfasına yazar ve bu belgeleri denetçilere vererek Genel Yönetim Kurulu karar defterini denetçilere imzalatır. 

Genel Sekreter çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4- GENEL BAŞKAN YARDIMCISI:

Genel başkan ve Eş Başkanın olmadığı yerlerde, genel başkanı temsil eder.

Genel Başkan Yardımcısı çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

5- MALİ DAİRE BAŞKANI:

a) Sendikanın muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük, yönetmelik hükümleri gereğince yürütür, devre bütçelerinin uygulanmasını sağlar.

b) Sendikanın dönem içi ve dönem sonu geçici ve kesin bilânço, gelir-gider tablosu ve mizanları ile mali raporlarını Genel Yönetim Kurulunca belirlenen sürelerde Genel Yönetim Kurulunun bilgi, onay ve kararına sunar.

c) Sendika gelirlerinin toplanmasını, sarfların bütçe esaslarına göre yapılmasını, muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi yürütülmesini sağlar ve muhasebe bürosunu yönetir.

d) Şubelere zamanında sarf avanslarının gönderilmesi ve sarfların gözetim ve denetimini yapar.

e) Sendikanın taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

f) Genel Kurullara sunulacak hesap raporu, bilanço, gelir gider tablosu ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Genel Yönetim Kurulunun onay ve kararına sunar.

g) Genel Başkan veya Genel sekreterden biri ile birlikte çift imza ile bankalardan para çekebilir.Ve bankalardan para çekimi esnasında Genel mali sekreterin imzası zorunludur.

Zorunlu giderleri karşılamak üzere sendika kasasında, yürürlükteki asgari ücretin aylık brüt tutarının beş katı miktarına kadar para bulundurulmasını sağlar.

h) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 18 maddesi uyarınca sendika aidatının kesilmesi için üye işçilerin listelerinin zamanında işverenlere gönderilmesini sağlar ve işverenlerce sendika aidatının üye ücretlerinden kesilip zamanında sendikaya gönderilmesini temin için her türlü işlemleri yapar.

I) Sendikanın amaç ve ilkelerine uygun kooperatif ve yardımlaşma sandıklarının oluşturulmasından sorumludur.

Mali Daire Başkanı çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

6- ÖRGÜTLENME DAİRE BAŞKANI :

a) Şubelerin sendikal faaliyetlerini izler ve bu faaliyetlerin gereği gibi yerine getirilmesine yardımcı olur.

b)İşçilerin, üye kayıtları ve üyelikten ayrılmalarına ilişkin işlemleri gözetir, sendikanın

Üyelik arşivini düzenler, bu işle ilgili görevleri yönetir, üye envanterlerini çıkarır, üyeliği kesinleşen işçinin üyelik kabulünün e-devlet sisteminde işleminin yapılmasını, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 17. maddesi esasları dâhilinde sağlar.

c) Şubelerin faaliyet alanlarının düzenlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması konularında incelemelerde bulunur ve bu konuda yetkili organ kararının alınması için yönetim kuruluna rapor hazırlayarak sunar.

d) Şubeler için delege seçimleri ve şube kongrelerinin zamanında ve gereği gibi yapılması ile Merkez Genel Kuruluna ilişkin her türlü işlem ve yazışmaların yapılıp-yürütülmesini sağlar,

e) Sendikanın faaliyet sahası dışında kalmış işyerlerinin sendika bünyesinde örgütlenmesini sağlar.

f) Örgütlenme konusunda, şube yönetim kurullarından rapor alır, sendikadan çekilmeler varsa nedenlerini araştırır.

g) Örgütlenen işyerlerindeki işçilerle gerektiğinde bizzat toplantılar düzenleyerek

Örgütlenmenin faydalarını anlatır, örgütlenme hususunda alınan kararların uygulanmasını sağlar.

h) Ülke ve işkolundaki gelişmeleri takip ederek örgütlenme faaliyetlerini geliştirecek çalışmalar yapar.

Örgütlenme Daire Başkanı çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

7- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ DAİRE BAŞKANI:

a) Toplu iş sözleşmesi ile ilgili hazırlık ve araştırma çalışmalarını yönlendirir ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürütür ve yürütülmesini organize eder.

b) Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucu çıkabilecek uyuşmazlıkları, arabuluculuk çalışmalarını, anlaşma ya da grev kararına kadar yürütür ve yürütülmesini organize eder.

c) Süresi dolan toplu iş sözleşmelerinin yeniden çağrı işlemlerini yapar.

d) Toplu iş sözleşmelerinin redaksiyon ve imza işlemlerini tamamlar.

e) Toplu iş sözleşmesi ve yasalarla ilgili olarak üye şikâyet ve uyuşmazlıklarını izler ve sonuçlandırır.

f) Genel merkez işçi sağlığı ve iş güvenliği biriminin çalışmalarıyla, şubeler ve işyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği birimlerinin çalışmalarını koordine eder, yönlendirir, ulusal ve uluslararası alanda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kuruluşlarıyla ilişkiye geçerek sorunların tespit ve çözüm yollarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

g) Sendikanın ve üyelerin karşılaşacağı hukuki ve adli sorunların çözümü için hukuk çevreleri ve en başta avukatlarla birlikte çaba gösterir, bu konuda gerekli girişimlerde bulunur.

h) Ulusal ve uluslararası hukukla ilgili mevzuat araştırmaları yapar, yaptırır.

Mevzuatta, sendikal hakların gelişmesine yönelik değişiklikler yapılması için görüş ve raporlar hazırlar, hazırlatır ve girişimlerde bulunur.

I)Sendikal hak ve özgürlüklerinin eksiksiz kesintisiz uygulanabilmesi ve geliştirilebilmesi için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarını üstenir.

Toplu İş Sözleşme Daire Başkanı çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

8-EĞİTİM DAİRE BAŞKANI:

a) Eğitim programlarını hazırlar ve Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar.

b) Genel Yönetim Kurulunca onaylanan programın uygulanmasını sağlar.

c) Eğitim seminerlerinin planlanmasını ve yürütülmesini, her türlü araştırmaların yapılarak istatistiklerin tutulmasını sağlar, sendikanın çıkaracağı veya temin edeceği dergi, broşür, kitap ve diğer yayınlar yoluyla üyelerin eğitilmesini temin eder.

d) Sendikanın her türlü yayın işlerini planlar, hazırladığı programı Genel Yönetim Kuruluna sunar, onaylanan programı uygular.

e) Sendika gazetesinin ve diğer süreli yayın organlarının zamanında yayınlanmasını, dağıtımını planlar, örgütler.

g) Şubeler düzeyinde ve işyerlerinde çalışan üyeler arasında sosyal ilişkilerin gelişmesi için çaba harcar, programlar hazırlar, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılanları uygular, uygulatır.

h) Üyeler arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yükselmesi için çalışmalar yapar, şubeler, işyeri temsilcileri ve sosyal dayanışma birimlerinin çalışmalarını koordine eder, yardıma ihtiyaç duyan üyeler ve dayanışmanın yöntemi konusunda önerilerini Genel Yönetim Kuruluna sunar, kararlaştırılanları uygular, uygulanmasını yönlendirir.

ı) Üyelerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapar, programlar hazırlar, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılanları uygular, yönlendirir, organize eder. Ülke ve bölgelerin çevre sorunlarının tespiti ve çözüm yolları konusunda raporlar ve programlar hazırlar, hazırlatır, Genel Yönetim Kurulunca kararlaştırılanları uygular.

Eğitim Daire Başkanı çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

9- KADIN ÇALIŞMALARI DAİRE BAŞKANI:

a)Kadın emeği ve bedeni üzerinden geliştirilen neoliberal ve muhafazakar politikalara karşı mücadele eder.

b)Kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politika ve uygulamaları saptayarak çözüm önerileri geliştirir. Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikal politikaların bir parçası haline getirmek için çalışır.

c)Sendikanın kadın mücadelesi ile ilgili olarak diğer örgüt ve kurumların kadın kuruluşları, kadın çalışma grupları veya bağımsız kadın kuruluşları ile ilişki kurar.

d)Kadın Çalışmaları Daire Başkanlığı oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirilebilmeleri için kolektif bir çalışma gerektirdiğinden, kadın çalışmaları için komisyon oluşumunu sağlar.

e)Şube Kadın Sekreterlerinin ilettiği sorunlara merkezi düzeyde çözümler üretir. Gerektiğinde müdahale eder.

f)Şube Kadın Sekreterlerini periyodik toplantılara davet ederek koordinasyonu sağlar.

Kadın Çalışmaları Daire Başkanı çalışmalarından dolayı Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

 

MADDE 20- YAZIŞMALARIN İMZASI:

a) Sendika yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması şarttır. Genel konulara ilişkin yazışmalar Genel Başkan ve Genel Sekreter tarafından imzalanır. Bunun dışındaki yazışmalar Genel Başkan ile konusuna göre ilgili yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır.

b) Genel Başkanın yokluğunda yazışmalar, Genel Başkan yerine Genel Sekreter veya Genel başkan yardımcısı tarafından imzalanır.

Genel Sekreter de yoksa yazışmalar olanaklı ise birisi konu ile ilgili yönetim kurulu üyesi olmak üzere, iki yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır.

Genel Sekreter veya ilgili yönetim kurulu üyesinin yokluğunda yazışmalar Genel Başkanla birlikte diğer bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır.

MADDE 21- MERKEZ DENETLEME KURULU:

a) Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından, genel kurulu oluşturan delegeler arasından gizli oyla seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar yedek üye de seçilir.

Merkez Denetleme Kurulu asıl üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler. Merkez Denetleme Kurulu üç ayda bir sendika genel merkezinde toplanıp sendika çalışmalarını denetlemeye mecburdurlar. Denetlemenin yapılabilmesi için kurul üyelerinden en az iki denetçinin bir araya gelmesi şarttır. Merkez Denetleme Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde 3. üye de toplantıya çağrılır oy çokluğu ile karar alınır. Merkez Denetleme Kurulu toplantılarına yalnız asıl üyeler katılır. Asıl üyelerden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Merkez Denetleme Kurulu Başkanı veya Merkez Yönetim Kurulu yedek üye seçimindeki en çok oy alandan başlamak suretiyle sırayla yedekleri göreve çağırır. Denetçiler denetimlerini sendika merkezinde yaparlar, sendikaya ait evrak veya defterleri sendika genel merkezinden dışarıya çıkaramazlar.

b) Merkez Denetleme Kurulu yapacağı idari ve mali denetimde, yönetim ve işleyişin, gelir giderlerin, bunlarla ilgili işlemlerin kanun, tüzük ve genel kurul kararlarına uygun olup olmadığını inceler. Ara raporunu Sendika Genel Başkanlığına, Başkanlar Kuruluna, Şube Yönetim Kuruluna ve Temsilciler Kuruluna verir. Devre sonu raporunu da Merkez Genel Kuruluna sunar.

Genel Yönetim Kurulu faaliyetlerinin, Merkez Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp-yapılmadığını denetler.

Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine şubelerde de gerekli denetimi yapar.

c) Merkez Denetleme Kurulu yaptığı denetleme ve incelemeler sırasında sendikanın mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu, Genel Yönetim Kurulu Başkanlığına bir raporla birlikte bildirir. Soruşturmayı derinleştirmek üzere lüzum gördüğü takdirde yukarıda belirtilen fiili veya fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmelerini ister.

Genel Yönetim Kurulunun, Merkez Denetleme Kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk veya usulsüzlük yaptığı iddia edilenlere görevden el çektirmeme kararında ısrar etmesi halinde Merkez Denetleme Kurulu, Genel Yönetim Kurulundan, Merkez Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını isteyebilir.

Görevden bu yolla el çektirilenlerin Merkez Genel Kurulunda görevlerine iade veya sendikadan ihraçlarına karar verilir.

Görevlerine iade edilenlerin görevden el çektirildikleri süreye ait sendikadan almaları gereken ücret ve sosyal hakları sendikaca ödenir. Sendikadan ihracına karar verilenler hakkında gerekiyorsa yargı mercilerine de başvurulur.

MADDE 22- MERKEZ DİSİPLİN KURULU:

Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu tarafından, Genel Kurulu oluşturan delegeler arasından seçilen 3 asıl üyeden oluşur.

Aynı sayıda yedek üye de seçilir. Merkez Disiplin Kurulu asıl üyeleri yapacağı ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan ve bir raportör seçerler. Merkez Disiplin Kurulu asıl üyelerinden bir veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı veya Merkez Yönetim Kurulu yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak üzere göreve çağırır.

Merkez Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun kararı üzerine toplanır.

Kurulun toplanabilmesi için en az 2 kurul üyesinin bir araya gelmesi şarttır.

Merkez Disiplin Kurulu kararlarını oy çokluğuyla verir.

Oylarda eşitlik olması üçüncü üye göreve çağrılır karar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra, kararını gereği yapılmak üzere sendika Genel Başkanlığına sunar.

Disiplin Kurulunun gerekçeli kararlarının birer sureti Genel Yönetim Kurulunca şube başkanlıklarına gönderilir.

Merkez Disiplin Kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika ve sendika şubesi yöneticileri hakkında soruşturma yaparak uyarı, kınama ve geçici olarak işten el çektirme cezalarından birini verir, ve sonucunu Merkez Genel Kuruluna ve diğer ilgililere bildirir.

Merkez Disiplin Kurulu, sendika şubesi disiplin kurulları tarafından sendika üyeleri hakkında verilen ve ilgililerince itirazın incelenmesi istenilen şube disiplin kurulu kararlarını inceler, sonucunu gereğinin yapılması için sendika şubesi başkanlığına gönderir. Merkez Disiplin Kurulu, şube disiplin kurulları tarafından sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları inceler, görüşünü de belirleyerek Merkez Genel Kuruluna sunar.

MADDE 23- BAŞKANLAR KURULU:

a) Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile şube başkanlarından oluşur.

Başkanlardan birinin zorunlu nedenle katılamadığı toplantıya ilgili şube yönetim kurulunun kendi arasından seçeceği bir üye katılabilir.

b) Başkanlar Kurulu ilk olağan toplantısını Merkez Genel Kurulunun bitimini izleyen on beş gün içinde yapar. Diğer olağan toplantılar ortalama iki ayda bir Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine ve saptayacağı tarihlerde yapılır.

Başkanlar Kurulu, kurul üyelerinin en az salt çoğunluğunun Genel Yönetim Kuruluna yazılı başvuruları halinde ya da Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü her zaman yapacağı çağrı üzerine olağanüstü toplanır.

c) Toplantı gündemi önceden Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve şube başkanlarına bildirilir.

d) Başkanlar Kurulu bir danışma organıdır. Alacağı kararlar ve oluşturacağı görüşler tavsiye niteliğindedir.

e) Başkanlar Kurulu, sendikal çalışmalarla ilgili değerlendirmeler yapar. Dünya, yurt ve işkolu düzeyinde gelişmeleri dikkate alır, inceler, görüş ve öneriler oluşturur.

f) Genel Yönetim Kurulunun, gerekli görerek yapacağı öneri üzerine toplu iş sözleşmeleri, görüşme ve uyuşmazlıkları ile grev ve lokavt eylemleri hakkında görüş oluşturur, tavsiye kararı alır.

g) Genişletilmiş Başkanlar Kurulu: Sendikanın Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.

Yılda en az bir defa, Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek yer ve tarihte toplanır.

Gündem, toplantı biçimi, görevleri ve çalışmaları konularında Başkanlar Kurulu ile ilgili hükümler uygulanır.

MADDE 24- GENEL TEMSİLCİLER KURULU:

Genel Merkez ve Şube zorunlu organları ile işyeri sendika temsilcilerinden oluşur. Yılda en az iki defa toplanır.

Ayrıca Genel Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde de toplanabilir. Sendika çalışmalarının değerlendirilmesini yapar. Sendikal sorunların çözümü için önerilerde bulunur.

Toplantı gündemi Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ŞUBELER

MADDE 25- ŞUBELERİN KURULUŞ ESASLARI:

a) Şubeler sendika çalışmalarının verimli yürütülmesi, örgütlenmenin gereğince sağlanması ve demokratik işbölümü sisteminin gerçekleşmesi amacı ile sendika bünyesi içerisinde yer alan kuruluşlardır. Şubeler, sendika hakkında ve şubeye bağlı üyeler ile ilgili konularda bölgesi içerisinde özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında ana tüzük ve Genel Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sendikayı temsil ederler ve bu amaçla basınla ilişkilerini düzenlerler.

b) Gerek üye sayısı ve gerek ilgili işkolunda üye olma niteliğine sahip işçilerin sayısı ve gerek sendikanın amaç ve ilkelerinin gerçekleşmesi bakımından gerekli görülecek bölgelerde, Genel Yönetim Kurulunun kararı ile şubeler açılabilir. Merkez Genel Kurulunun bu yoldaki kararları Genel Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

c) Genel Yönetim Kurulu kararı ile açılmasına karar verilen şubeler: Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen şube kuruculuğu niteliklerine sahip ayrıca tüzükte belirtilmiş  olan 15/c bendine uygun sendika  üyeleri tarafından anılan Kanun ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak kurulur. Genel Yönetim Kurulu bu amaçla kurulacak şube sınırları içerisindeki, sendikanın kurulu bulunduğu işkoluna dahil işyerlerinde çalışan sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip beş kişilik kurucular kurulu saptar.

Ayrıca aynı kurulun içinden bir başkan, bir sekreter, bir mali sekreter, bir örgütlenme sekreteri, bir eğitim sekreteri belirler. Kurucuların listesi sendikalar yasasında yazılı belgelerle ve yasada belirtilen biçimiyle en geç onbeş gün içinde sendika ve şubesinin bulunduğu illerin Valiliklerine gönderilir ve 6356 Sayılı Yasaya göre ilan edilir.

Bu biçimde yeni kurulan şubeler, en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurulunu yapmakla yükümlüdürler. Yeni şubeye hangi işyerinde çalışan üyelerin bağlı olacaklarının saptanmasını ve bu konudaki değişiklikleri Genel Yönetim Kurulu yapar.

MADDE 26- ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU:

Şube Genel Kurulu, şubenin en üst ve yetkili organıdır.

A- Şubenin faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalışan üye sayısı beş yüzün altında ise bu işyerlerinde çalışan üyeler ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden oluşur.

B- Şubenin faaliyet sahası içine giren işyerlerinde çalışan ve işbu tüzüğün 11- e bendine göre tespit edilen üye sayısı beş yüzü aştığı takdirde, üye sayısı

- 501-1500 arasında ise 110,

- 1501 ve daha fazla ise 160,

delege ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden oluşur. Delege ile toplanan Şube Genel Kurulları aşağıda gösterildiği şekilde şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin kendi aralarından serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esasına göre seçecekleri delegeler ile şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyelerinden oluşur.

a) Şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu asıl üyeleri, bu sıfatları devam ettiği sürece kendi genel kurullarına delege olarak katılırlar.

b) Öncelikle şubeye bağlı her işyerine birer delegelik verilir.

c) Yukarıdaki (a), (b) fıkralarında belirtilen delegeler toplamı delege tam sayısından çıkarılır. Şubenin toplam üye sayısı geri kalan delege sayısına bölünür. Böylece bir delege seçmek için gerekli anahtar üye sayısı bulunur.

Her işyerindeki toplam üye sayısı, anahtar üye sayısına bölünerek bulunacak sayı kadar delegelik ilgili işyerlerine verilir.

d) Yukarıdaki (a,b,c) fıkralarında belirlenen delegeler toplamı şubenin delege tam sayısından azsa, eksik delegeler (c) fıkrası uyarınca yapılan bölme işlemleri sonucu en çok artık üyesi bulunanlardan başlamak üzere işyerlerine birer delegelik daha olmak üzere bölüştürülür. Bu bölüşümden sonra da eksik delegelik kalırsa işbu eksik delege sayısı en çok üyeli işyerlerinden başlayarak her işyerine birer delegelik daha verilmek suretiyle delege tam sayısı tamamlanır. Ancak işyerindeki üye sayısı, anahtar sayısının altında ise, bu işyerleri, eksik delegeliğin tamamlanma işlemi dışında bırakılır.

e) Yukarıdaki (a,b,c) fıkralarına göre hesaplanacak delegeler toplamı delege tam sayısından çok olursa artan delege sayısının bir fazlası kadar delegelik, en az üyeli işyerinden başlamak üzere geri alınır, söz konusu az üyeli işyerleri tek bir işyeri olarak birleştirilir ve kalan bir delege bu işyerinden seçilir.

MADDE 27- ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ:

Şube Genel Kurulu en çok üç yılda bir Genel Yönetim Kurulunun olurunu almak koşuluyla ve Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce olmak üzere şubenin faaliyette bulunduğu yerde Şube Yönetim Kurulunun belirleyeceği, yer gün ve saatte toplanır. Şube Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati en az on beş gün önce Devrimci turizm işçileri sendikasının web sayfasında yayınlanır ve / veya delegelerin mail adreslerine gönderilir. Durum ayrıca mahallin en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir.

Şube Genel Kurullarının toplantı esas ve usulleri ile karar nisabı hakkında Sendika Merkez Genel Kurulu için uygulanan usuller uygulanır.

MADDE 28- ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU:

Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üye veya genel kurul delegelerinin 1/5'inin yazılı isteği üzerine Şube Genel Kurulu olağanüstü olarak toplanır. Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile belirtilir. Genel Kurula çağrı yönetim kurulu tarafından yapılır.

Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve teklifte bulunulamaz.

Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidilemez; ancak, isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

MADDE 29- ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ:

Şube genel kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek ve ibra etmek,

b) Şube yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini seçmek,

c) Sendika Merkez Genel Kuruluna delege seçmek,

d) Şube Yönetim Kuruluna veya Merkez Genel Kuruluna sunulacak karar önerileri hazırlamak,

Şube Genel Kurullarının mali ibra yetkisi yoktur.

MADDE 30- ŞUBE YÖNETİM KURULU:

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından, üyeler arasından seçilecek bir Şube Başkanı, bir Şube Sekreteri ve üç yönetim kurulu üyesi olmak üzere ( 5 )  beş asıl üye den oluşur.

    Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

    Seçilen Şube Yönetim Kurulu ilk yönetim kurulu toplantısında kendi aralarında görev dağılımı yaparak karar defterinde kayıt altına alır.

 

MADDE 31- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ESASLARI:

Şube Yönetim Kurulu ayda bir olağan olarak toplanır. Şube başkanı veya yokluğunda kendisine vekalet eden Şube Yönetim Kurulu üyesinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapar.

Şube Yönetim Kurulunun toplantı ve karar sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Oylamanın gizli veya açık yapılması Şube Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

Şube Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçının herhangi bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılması halinde, Şube Yönetim Kurulu yapacağı ilk toplantıda, yedek üyeler arasından en çok oy almış bulunandan başlayarak oy sırasına göre Şube Yönetim Kurulu üyeliğine çağrı yapar ve böylece Şube Yönetim Kurulu üye sayısı tamamlanır. Şube Yönetim Kurulu üye sayısı bu suretle tamamlandıktan sonra yapacağı ilk toplantıda üyeler kendi aralarında boşalan yerlere aday olanlar arasından görev bölümünün gerektirdiği seçimi yaparlar.

MADDE 32- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Şubeyi temsil görev ve yetkisi yönetim kurulu adına başkan tarafından kullanılır.

Şube yazışmaları ve işlemler iki imza ile yapılır.

Kanunların, sendika tüzüğünün ve Sendika Genel Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde şubenin yönetilmesi, yönetim kuruluna aittir. Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube sınırları içindeki işyerlerinde çalışan işçilerin sendikada örgütlenmesini sağlamak, örgütlenme çalışmaları ve varsa sendikadan çekilmelerin nedenlerini Genel Örgütlenme Sekreterliğine bir raporla bildirmek,

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin yapılması, sarf yetkileri dahilinde bulunan harcamaların usulüne uygun olarak yapılmasının sağlanması ve bunların karara bağlanması, sarflarla ilgili kararların onaylı birer örneğinin sarf evrakı ile birlikte incelenmek ve gereği yapılmak üzere sarfın yapıldığı ayı takip eden ayın on beşine kadar sendika merkezine göndermek,

c) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,

d) Şube hudutları içinde kalan resmi ve özel kuruluşlara karşı şubeyi temsilen her türlü işlemleri yapmak,

e) Sendika üyeliği için şubeye başvuran işçilerin üyeliklerinin kabul veya reddi hakkında karar verilmesini sağlamak üzere başvurunun, başvuru tarihini izleyen on işgünü içinde sendika genel merkezine intikalini sağlamak,

f) Şube temsilciler kurulunun gündemini hazırlamak ve kurulu toplantıya çağırmak, (toplantı gündemi toplantıdan önce temsilcilere bildirilir.)

g) Genel Yönetim Kuruluna bilgi vermek ve sendika amaçlarının gerçekleşmesine yönelik olmak kaydıyla, şubeye bağlı üyelerinin mesleki, kültürel ve sosyal yönden gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak, kurs, konferans, panel, seminer, eğitim gibi etkinlikler düzenlemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, üye toplantıları yapmak.

h) Şubenin faaliyetlerini, üyelerine duyurabilmek için şube bülteni hazırlamak.

ı) Şube genel kurulunca ve sendika yetkili organlarınca verilecek diğer görevleri yapmak.

MADDE 33- ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI:

1- Şube Başkanı:

Şube başkanı işbu ana tüzüğe göre, şube işlerinin yürütümünde birinci derece sorumlu olan yöneticidir. Bu sorumluluğundan başka aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

a) Şube Yönetim Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu ve şube bünyesinde genel hükümler uyarınca kurulacak tüm komisyonlara başkanlık eder, gerektiğinde bu komisyonların başkanlığını şube yönetim kurulu üyelerinden birine devreder,

b) Şube adına, Şube Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye dayanarak ana tüzük çerçevesinde açıklama yapar,

c) Şubenin haberleşme, yazışma ve hesaplarını inceler ve kontrol eder, gerektiğinde bizzat yapar, uygun gördüğü uyarılarda bulunur,

d) Şube sınırları içindeki işyerlerinde çalışan işçilerin sendikada örgütlenmesi için çaba sağlar,

e) Şubenin faaliyet alanına giren işyerlerindeki üyelerin yasa, tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının eksiksiz uygulanmasını sağlar,

f) Şube personelinin disiplinli ve verimli çalışmasını kontrol eder ve gerekli önlemleri alır,

g) Gerekli hallerde şube yönetim kurulunun sonradan onayını alarak ve sarf belgelerini sunmak koşuluyla, yasal asgari ücretin bir aylık brüt tutarı kadar harcama yapar.

Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

2- Şube Sekreteri:

Şube Sekreteri, işbu ana tüzüğe göre, şube işlerinin yürütümünde şube başkanından sonra ikinci derecede sorumlu yöneticidir.

Bu sorumluluktan başka, aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

a) Şubenin her türlü yazışmalarını idare eder, şube defter, dosya ve evraklarını korur, bu yazışma ve işlemlerin düzgün yürümesini sağlar,

b) Şube personelinin çalışmalarını yürütür,

c) Şube Yönetim Kurulu karar defterlerini yazar ve korur,

d) Şube Yönetim Kurulu kararlarının yerine getirilmesini sağlar,

e) İşyerlerinde kurulması gereken kurulların çalışmasını sağlar,

f) Şube kademelerinde görev alan yöneticilerin mal bildirimlerini yasa hükümlerine uygun olarak sağlar ve makbuzlarını tarih ve numarasını yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına kaydettikten sonra Şube Denetleme Kurulu üyelerine verir,

Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

3- Şube Mali Sekreteri:

a) Mali konularla ilgili şube evraklarının düzenli tutulmasını ve onaylanmasını sağlar,

b) Sendika aidatlarının tahsiline yardımcı olur,

c) Şubenin mali işlerinde ana tüzüğe aykırı bir durum saptarsa, Genel Yönetim Kuruluna ve gerektiğinde diğer ilgili organlara durumu derhal bildirmekle görevlidir.

Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4- Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri:

a)Şubenin faaliyet alanına giren bölgedeki sendikasız işyerlerinde çalışan işçilerin örgütlenmesi ve örgütlü bulunulan işyerlerindeki örgütlülük düzeyinin yükseltilmesi için çalışmalar yapmak, şube bünyesinde üyeliklerle ilgili arşiv düzenlemek, bölgedeki sendikalı ve sendikasız işyerlerini saptamak ve Şube Yönetim Kuruluna rapor vermekle görevlidir,

Kararlaştırılan çalışmaları uygular,

b) Şubeye bağlı işyerlerinde çalışan üyelerin sendikanın amaçları doğrultusunda daha aktif çaba harcamalarını sağlamaya yönelik mesleki, sosyal ve kültürel eğitim programlarıyla kurs, konferans, panel, seminer gibi etkinlik önerileri hazırlayarak Şube Yönetim Kurulunun onayına sunar,

Şube Yönetim Kurulunca kabul edilenleri uygular. Genel Merkez Eğitim Dairesinin eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olur,

c) Şubeye bağlı işyerlerinde bulunan "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurullarındaki" işçi temsilcilerinin eğitilmesi, bu kurulların etkin biçimde çalıştırılmasını sağlar,

d) Sendika yayın organının sendika amaçlarına uygun ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzeye çıkarılması için şube bünyesindeki çalışmaları yürütür, yönlendirir,

e) Sendikanın çıkaracağı veya temin edeceği dergi, broşür, kitap ve diğer yayınları organize eder, üyelere ulaştırır,

f) Şubenin her türlü yayın işlerini planlar, hazırladığı programı Şube Yönetim Kuruluna sunar, Genel Yönetim Kurulunca da onaylanan programı uygular,

g) Sendika gazetesinin ve diğer süreli yayın organlarının zamanında yayınlanması ve planlı dağıtımı için çalışmalar yapar, örgütler,

h) Şubenin ulusal ve yerel basınla ilişkilerini kurar, geliştirir, kamuoyunu oluşturan çevreler nezdinde girişim ve etkinlikler planlar, Şube ve Genel Yönetim Kurulunun onaylayacağı programlarla sendikanın tanıtımını yapar,

ı) Bölgedeki çevre sorunlarının tespiti ve çözüm yolları konusunda Şube Yönetim Kuruluna raporlar hazırlar,

i) İşyerlerindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği birimlerinin çalışmalarını koordine eder, yönlendirir, Genel Merkez İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği birimi ile ilişkiye geçerek çözüm yollarının geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlar,

j) Üyeler arasındaki sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın yükselmesi için çalışmalar yapar, işyeri temsilcileri ve sosyal dayanışma birimlerinin çalışmalarını koordine eder, yardıma ihtiyaç duyan üyeler ve dayanışmanın yöntemini tespit eder, uygular, yönlendirir,

k) İşyerlerinde çalışan üyeler arasında sosyal ilişkilerin gelişmesi için çaba harcar,

l) Üyelerin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapar, yönlendirir, organize eder,

Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

5-Şube Kadın Sekreteri:

a)Kadın emeği ve bedeni üzerinden geliştirilen neoliberal ve muhafazakar politikalara karşı mücadele eder.

b)Kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmek, özel ve kamusal alanda var olan cinsiyetçi politika ve uygulamaları saptayarak çözüm önerileri geliştirir. Cinsiyet eşitliğine yönelik politikalar geliştirerek bunları sendikal politikaların bir parçası haline getirmek için çalışır.

c)Sendikanın kadın mücadelesi ile ilgili olarak diğer örgüt ve kurumların kadın kuruluşları, kadın çalışma grupları veya bağımsız kadın kuruluşları ile ilişki kurar.

d)Kadın Çalışmaları Daire Başkanlığı oluşturduğu program ve projelerin daha etkin hayata geçirilebilmeleri için kolektif bir çalışma gerektirdiğinden, kadın çalışmaları için komisyon oluşumunu sağlar.

e)Kadın işçilerin sorunları konusunda ilk dereceden sorumludur.

f)Kadın örgütlenmesinde Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri ile kolektif çalışma yürütür.

g)Kreş, etüt evi, emzirme odası vb. ihtiyaçlar için gerekli çalışmaları yapar.

Çalışmalarından dolayı Şube Yönetim Kurulu ile Genel Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

MADDE 34- ŞUBE DENETLEME KURULU:

a) Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından Genel Kurula katılma hakkı bulunanlar arasından gizli oyla, açık sayım yöntemiyle seçilen üç asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Şube Denetleme Kurulunun çalışmaları Merkez Denetleme kurulunun çalışma şeklini düzenleyen ana tüzüğün 21'inci maddesi hükümlerine uygun olarak yapılır.

b) Şube Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp, yapılmadığını denetler. Sendika tüzüğüne uygun olarak gerekli denetimi yapar, ara raporunu şube başkanına verir, devre sonu raporunu da şube genel kuruluna sunar.

MADDE 35- ŞUBE DİSİPLİN KURULU:

Şube Disiplin Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından Genel Kurula katılma hakkı bulunanlar arasından gizli oy, açık sayım yöntemiyle seçilen üç asıl üyeden oluşur.

Aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Şube Disiplin Kurulu Sendika Merkez Disiplin Kurulunun çalışması ile ilgili tüzüğün 22 inci maddesi hükümlerine kıyasen çalışmalarını yürütür. Şube disiplin kurulu, sendika tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen sendika üyeleri hakkında soruşturma yapar ve uyarı veya kınama cezalarından birini verir, sonucunu şube genel kuruluna ve diğer ilgililere bildirir. Şube Disiplin Kurulu sendikadan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlayacağı raporları sendikaya gönderilmek üzere şube başkanına sunar.

MADDE 36- ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU:

Şube temsilciler kurulu, şube yönetim, denetleme, disiplin kurulları üyeleri ve işyeri temsilcilerinden oluşur. En az ayda bir kere toplanır. Şube Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında bilgi alır, sendikal konuların çözümlenmesi konusunda önerilerde bulunur. Şubenin çalışma alanı içerisindeki bölgesel sendikal konularda görüş ve tavsiye kararları oluşturur.

MADDE 37- ÇALIŞMALARA KATILMAMANIN SONUCU:

Sendika ana tüzüğünde öngörülen danışma organı üyelerinin, mazeretleri olmaksızın iki defa üst üste organ toplantılarına katılmamaları halinde, durum bir tutanakla ilgili organ düzeyindeki yönetim kuruluna ve merkez yönetim kuruluna bildirilir. Merkez Yönetim Kurulu bu üyeyi yazılı olarak uyarır. Tekerrürü halinde ilgili üye tüzük hükümleri uyarınca disiplin kuruluna sevk edilir.

MADDE 38- KURULLARA DEVAM VE YEDEKLERİN DAVETİ:

Genel Yönetim ve Şube Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının asıl üyeleri, kurul toplantılarına muntazaman katılmakla görevlidirler. Meşru mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya katılmayan asıl üye, kurul üyeliğinden düşer. Bu gibi düşme halinde, ilgili kurul başkanlığınca Genel Yönetim Kuruluna ve Şubelerde, Şube Yönetim Kurullarına, sonraki kurul toplantısının gün ve saati de belirtilerek bildirilir. İlgili yönetim kurulu söz konusu kurulun ilk yedeğini toplantıya asıl üye olarak davet eder. Bu davete meşru mazereti olmaksızın ve haber vermeksizin uymayanların yerine, aynı esaslarla bir sonraki yedek üye davet edilir. Bu madde de ifade edilen meşru mazeret halinin tespit ve kabul yetkisi ilgili kurula aittir.

BEŞİNCİ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

MADDE 39- SENDİKANIN GELİRLERİ :

a) Üyelerden alınacak üyelik aidatı:

Sendikaya kayıtlı üyelerin ödeyeceği aylık aidat tutarı, bir aylık (otuz günlük) brüt çıplak ücretinin (%3 ) yüzde üçüdür. Aidat kesilmesi esas ve usulleri hakkında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 18. maddesi hükümleri uygulanır.

Genel Yönetim Kurulu, aidat gelirlerinden her bir üye aidatının, 1-TL.sini grev fonunda toplar ve gerektiği durumda bu miktarı arttırabilir. Grev fonunun işleyiş ve kullanılmasıyla ilgili yönetmeliği düzenlemeye, Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Toplu iş sözleşmesinin imzası sırasında sendika üyesi olmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya imza tarihinde üye olup da ayrılanlar veya çıkarılanların toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmeleri dayanışma aidatı ödemelerine bağlıdır. Aylık dayanışma aidatı tutarı, işçinin bir aylık (otuz günlük) brüt çıplak ücretinin (%3) yüzde üçüdür.

 

b) Toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununda belirtilen dayanışma aidatı,

c) Sendikalar Kanununa göre yapılacak faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

d) Bağışlar,

e) Mal varlığı gelirleri, mal varlığı değerlerinin devir, temlik ve satışlarından doğan kazançlardan ibarettir.

MADDE 40- SENDİKANIN GİDERLERİ VE PARASAL KONULARI:

a) Sendika, amaçları ile yasada ve ana tüzükte gösterilen faaliyetleri dışında harcama yapamaz ve bağışta bulunamaz. Teknik ve mesleki eğitim tesisleri yaptırabilir.

Sendika yukarıdaki harcamaların dışında ayrıca gelirinin en az %10 unu üyelerinin eğitimi ile mesleki bilgi ve tecrübelerini arttırmak için kullanmak zorundadır. Sendika üyeleri ve çalıştırdığı kişiler dâhil hiç kimseye borç veremez. Ancak gelirlerin yüzde beşinden fazla olmamak üzere üyeler için sosyal amaçlı harcama yapmaya Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sendika, döküm defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

b) Bankalardan merkez yönetim tarafından düzenlenecek imza sirküleri ile genel başkan ve genel mali sekreter ikili imzası ile para çekilir. Genel başkanın yokluğunda genel sekreter ile genel mali sekreterin ikili imzası ile para çekilir. Yokluklarında yerlerine bakanlar imza yetkisini yönetim kurulu kararı ile kullanırlar.

c) Sendika kasasında 5000 TL Bölge şube kasasında 1500 TL den fazla para bulundurulamaz.

d) Parasal işler dairesince düzenlenecek her türlü ödeme ve mahsup fişleri en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından imza edilir. Yönetim kurulu üyeleri çoğunluğu tarafından imzalanan, gider belgesi için ayrıca karar alınmasına gerek yoktur. Bölge şubeler içinde aynı usul uygulanır.

e) Bölge şubelerce çalıma alanlarındaki koşullara göre, merkez yönetim kurulunca saptanacak oranda avas gönderilir

Bölge şubeler zorunlu giderleri bütçeye uygun olarak yapar Ve gider belgelerini yapıldığı ayı izleyen ayın ilk haftası içinde genel merkeze gönderir. Genel merkezce alınan gider belgelerinin tutarı geciktirilmeden gönderilerek bölge şubenin avansı tamamlanır.

Avansla ilgili olarak özel bir yönetmenlik hazırlanır.

MADDE 41- YÖNETİCİ KADROLAR:

a) Genel Yönetim Kurulu Üyeleri yönetimlerde kimlerin profesyonel kadroda olacağını belirler. Ve profesyonel kadroda olan yöneticiler tüm mesailerini sendikaya verirler.

b) Şubelerde de profesyonel kadro atamasını genel yönetim kurulu belirler. Ve atamasını yapar.

MADDE 42- ÜCRET VE SOSYAL HAKLAR:

a) Genel Yönetim Kurulu ve Şubelerin Yönetim Kurulu Üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluklar ve tazminatlar Merkez Genel Kurulu tarafından tespit olunur.

b) Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendirilen üyelere verilecek ücret, gündelik ve yollukların tavanı da Merkez Genel Kurulu tarafından tespit olunur.

c) Sendika ve sendika şubelerinde çalıştırılan personelin iş akitlerini yapmaya, feshe, bunlara ödenecek ücret, ödenek, yolluk ve tazminat ile diğer sosyal haklarını tespite sendika Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu hususlar tahmini bütçede ve Merkez Genel Kuruluna sunulacak Faaliyet Raporunda gösterilir. Toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.

d) Sendika, yönetici ve çalışanlarının sosyal güvenlik, sigorta, dinlenme haklarını garanti eder, bu hususlar bir yönetmelikle düzenlenir,

e) Sendika, Genel Yönetim Kurulu üyeleri ile sendika şubesinde profesyonel (ücretli) olarak görev alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile sendika personeli otuz gün yıllık ücretli izin hakkına haizdir.

f) Sendika ve sendika şubesi yöneticileri ile sendikaca görevlendirilen üyeler veya çalışanların görevleri ile ilgili olarak uğrayacakları kazalara karşı bu kişiler yaşam ve ferdi kaza sigortası sendikaca yaptırılacaktır. İlgililerin kanunlardan doğan diğer hakları saklıdır.

g) Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve sendika şubesinde seçimle gelip yönetim kurulu başkan ve üyeliklerinde profesyonel görev alanların yeniden seçilememeleri veya ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görevlerinden ayrılmaları veya başka nedenlerle görevlerinden çekilmeleri, seçime girmemeleri halinde kendilerine sendika şubesi veya sendikanın yöneticiliğinde geçen her bir yıl için aylık ücretlerinin (her türlü sosyal yardım ve ikramiyeler ile diğer ödemelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) bir günlük miktarının otuz katı brüt tutarı net olarak hizmet ödeneği adı altında ödenir. Ancak bir yıl için ödenen hizmet ödeneği miktarı kıdem tazminatı yasal tavanını aşamaz. Bir yıldan artan sürelerle, bir yılı doldurmayan süreler için aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Vergi ve sair kesintiler sendikaca karşılanır.

h) Sendika ve sendika şubelerindeki personelin kıdem tazminatları kanun hükümleri esasları dâhilinde beher hizmet yılı için kırk beş gün üzerinden sendikaca ödenir.

ı) Sendika Genel Merkez ve Şubelerinde ücretli (profesyonel) olarak görev yapan yöneticilerin bulunduğu göreve veya başka bir göreve seçilmeleri halinde (f) fıkrasında belirlenen esaslara göre bir önceki görev süresinin hizmet ödeneği kendisine ödenir.

Aynı süre için mükerrer ödeme yapılmaz.

MADDE 43- YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI:

a) Sendika Merkez Genel Kurul toplantısına iştirak eden ve sendika zorunlu organlarında görevli olan üye veya delegelerin yol masrafları ile yollukları sendika tarafından ödenir.

b) Sendika Merkez Denetleme, Merkez Disiplin, Başkanlar Kurulları üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile yolluklar sendikaca ödenir.

c) Sendika şubelerinin genel kurul, yönetim, denetleme, disiplin ve temsilciler kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıyla varsa ücret kayıpları ile il dışından gelenlerin yol giderleri sendika şubesince ödenir.

d) Sendikanın il dışına her hangi bir görevle gönderdiği Yöneticilerin, Üyelerin ve çalışanların yol masrafları, yollukları ve ücret kayıpları sendika tarafından ödenir.

MADDE 44- YURTDIŞINA GÖNDERİLME:

Sendika tarafından yetkili olarak yurtdışına gönderilen yönetici, müşavir ve temsilcinin ücret ve yollukları sendika tarafından karşılanır. Bu ücret ve yollukların miktar ve esasları Merkez Genel Kurulunca tespit edilir.

ALTINCI BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 45- TUTULMASI ZORUNLU DEFTER VE KAYITLAR:

Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

a) Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri,

b) Merkez Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu karar defterleri,

c) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

d) Aidat kayıtları, yevmiye, envanter defterleri ile defteri kebir,

e) Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler,

213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya veya malzeme demirbaş defterine kaydedilir.

MADDE 46

Sendika tüzel kişiliğine son verilmesi,

a) Sendikanın tüzel kişiliğine son verilmesi bu amaç için toplanmış genel kurulca kararlaştırılır. Bu konudaki karar üye yâda delege sayısının 2/3 nün oyu ile alınır.

b) Tüzel kişiliğe son verilmesi halinde, sendikanın tüm parası, mal varlığı, borç ve alacakları üyesi bulunduğu konfederasyona aktarılır.

MADDE 47- YÜRÜRLÜK:

İşbu tüzük değişiklikleri Devrimci Turizm İşçileri Sendikasının 21/12/2014 tarihinde yapılacak olan Genel Kuruluna sunulmak üzere Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

 

 

EK MADDE 1- KURUCU ÜYELER

 

         ADI SOYADI                          MESLEK                                          ADRES

Mustafa Safvet YAHYAOĞLU

Kasiyer

Gençlik mah. 1326 sok. Gökkaya Apt.No:40/4 ANTALYA

Musa ERDEM

Teknik

Yenigün Mah. Konyaaltı Sit. 639 Ada A blok Kat:12 No:26 ANTALYA

Günay YILMAZ

Aşçı

Gürsu Mah. 341 Sok. Simge Apt.No:27/1   

Konyaaltı / ANTALYA

Burhan KAYAOĞLU

Garson

Güvenlik Mah.256 Sok. Tunaboylu Apt.

No:1/7  ANTALYA

Muzaffer KOÇ

Teknik

Soğuksu Mah. K.Karabekir Cad. 67/8

                                  ANTALYA

Aziz DEMİRALAY

Garson

Hüsnü Karakaş Mah. 3645 Sok. No:11

                     Kepez / ANTALYA

Osman KUNDAKÇI

Resepsiyon

Öğretmen Evleri Mah. 911 Sok. Dostlar Sit. No:3/8 ANTALYA

İdris TANRIVERMİŞ

Aşçı

Güvenlik Mah. 277 Sok. No:27/4

                                   ANTALYA

Mustafa Selçuk COŞKUN

Aşçı

Yeşiltepe Mah. Ziyagökalp Cad. No: 61/2           Kepez/Antalya

 

E-Bülten812836 Ziyaretçi